Regulamin
Stowarzyszenia TrekSfera

I. Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazwę TrekSfera i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.
3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 j.t.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków:
a) Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
b) Członkowie uiszczają składkę roczną w wysokości określonej uchwałą Zebrania Członków.
5. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

II. Cel i środki działania
7. Celem działania Stowarzyszenia jest popularyzacja wiedzy i twórczości związanej z uniwersum „Star Trek”.
8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizację, promocję i wspieranie idei zjazdów miłośników uniwersum „Star Trek”,
b) popularyzowanie idei, twórczości oraz wiedzy związanej z uniwersum „Star Trek”,
c) wspieranie działalności fanowskiej i lokalnych grup zrzeszających fanów,
d) zrzeszanie miłośników uniwersum „Star Trek”.

III. Członkowie
9. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna identyfikująca się z celem Stowarzyszenia, która złoży Deklarację o wstąpieniu i zostanie zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia.
10. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
a) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
11. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania Regulaminu oraz uchwał Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
12. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji,
b) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
łamania obowiązków członkowskich, niewykonywania przez Członka postanowień Regulaminu lub uchwał Stowarzyszenia,
podejmowania przez Członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
działania na szkodę Stowarzyszenia,
niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 12 miesięcy,
c) śmierci,
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
13. Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia mają takie same prawa i obowiązki.

IV. Zebranie Członków i Zarząd Stowarzyszenia
14. Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy przynajmniej raz na sześć miesięcy lub na wniosek trzech Członków Stowarzyszenia. Zebranie zwołane z wniosku winno być zwołane przez Zarząd w terminie do 7 dni od złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w terminie do 14 dni od złożenia wniosku.
15. Kompetencje Zebrania Członków:
a) wybiera i odwołuje Członków Zarządu,
b) zatwierdza sprawozdania finansowe,
c) wytycza kierunki rozwoju Stowarzyszenia,
d) zatwierdza plan budżetowy,
e) uchwala wysokość składki członkowskiej,
f) rozpatruje wnioski Członków oraz odwołania od decyzji Zarządu,
g) uchwala zmiany w Regulaminie,
h) podejmuje decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
16. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech osób.
17. Kadencja Członków Zarządu trwa rok od momentu wybrania.
18. Kompetencje Zarządu Stowarzyszenia:
a) przyjmuje i skreśla Członków,
b) zarządza majątkiem Stowarzyszenia,
c) reprezentuje Stowarzyszenie
d) realizuje cele Stowarzyszenia i uchwały Zebrania Członków,
e) zwołuje Zebrania Członków.
19. Zebranie Członków zwołuje się poprzez informację o zwołaniu Zebrania Członków poprzez zawiadomienia przesłane za pomocą poczty elektronicznej, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem zwołania Zebrania Członków.
20. W przypadku gdy Zarząd nie zwoła Zebrania Członków na zasadach określonych w punkcie 14. Regulaminu, prawo do zwołania Zebrania przysługuje grupie minimum trzech Członków Stowarzyszenia.
21. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy minimum połowie uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.
22. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
23. Podejmowanie przez Zarząd Stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich Członków Stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
24. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
25. W razie gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali Członkowie organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu.

V. Postanowienia końcowe
26. Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością głosów – dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
27. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.