I. Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazwę TrekSfera i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
a) Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.
b) Członkowie uiszczają składkę roczną w wysokości: 10 zł, 20 zł lub 50 zł w zależności od zadeklarowanych możliwości finansowych.
5. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
7. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest Cyntia Heynemann.

II. Cel i środki działania
8. Celem działania Stowarzyszenia jest popularyzacja wiedzy i twórczości związanej z uniwersum „Star Trek”.
9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizację, promocję i wspieranie idei zjazdów miłośników uniwersum „Star Trek”.
b) Zrzeszanie miłośników uniwersum „Star Trek”.
c) Popularyzowanie idei, twórczości oraz wiedzy związanej z uniwersum „Star Trek”.
d) Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.

III. Członkowie
10. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która identyfikuje się z celem Stowarzyszenia oraz której kandydatura została zaaprobowana przez uchwałę Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
11. Członkiem Stowarzyszenia staje się po złożeniu Deklaracji o Wstąpieniu oraz po zaaprobowaniu poprzez uchwałę Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
12. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
13. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji,
b) wykluczenia przez uchwałę Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
c) śmierci,
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

IV. Struktura
14. Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia mają takie same prawa i obowiązki.
a) członkowie zalegający z opłaceniem składek za rok poprzedni zostają pozbawieni czynnego prawa wyborczego (możliwości głosowania w sprawach stowarzyszenia) do momentu uregulowania zobowiązań. Przywrócenie pełni praw po opłaceniu zaległej składki następuje z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
15. Członkowie Stowarzyszenia wybierają spośród siebie Przedstawiciela.
a) Członkowie Stowarzyszenia wybierają także Sekretarza, Skarbnika i członków Rady Stowarzyszenia – zgodnie z zasadami opisanymi w załącznikach o osobach funkcyjnych i o Radzie Stowarzyszenia.
16. Terminy Zgromadzeń Członków Stowarzyszenia zostaną ogłoszone co najmniej 4 dni przed terminem na stronie głównej http://www.klub.treksfera.pl oraz za pomocą e-maila do każdego z Członków Stowarzyszenia.
17. Uchwały Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że dalsze postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.

V. Postanowienia końcowe
18. Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
19. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji.
20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
21. Załącznik:
Regulamin powoływania osób funkcyjnych.
Rada Stowarzyszenia

Regulamin powoływania osób funkcyjnych

*Sekretarz*

I. Zakres kompetencji

1. Wyznaczanie terminów spotkań walnych i roboczych.
a) spotkania walne – oficjalne.
b) spotkania robocze – dyskusyjne.
2. Przewodniczenie zebraniom lub wyznaczanie osoby przewodniczącej.
3. Zbieranie listy spraw do omówienia na zebraniu.
4. Raportowanie zebrań.
a) spotkanie walne – log (zapis rozmów) oraz protokół z głosowań. Opcjonalnie raport merytoryczny.
b) spotkanie robocze – log (zapis rozmów) oraz opcjonalnie raport merytoryczny.
5. Opieka nad listami kandydatów.
a) wpisywanie zgłoszeń na listę
b) informowanie o zawartości listy – na spotkaniach walnych, jeżeli taki punkt zostanie wpisany w porządek obrad

II. Sposób nominacji

1. Nominacja następuje wg kolejności zgłoszeń ze specjalnej listy kandydatów. Obowiązuje kolejność chronologiczna.
2. Każdy kandydat jest zatwierdzany bądź odrzucany uchwałą stowarzyszenia. W przypadku odrzucenia kandydata, kolejny wg listy przechodzi całą procedurę nominacji.
3. Zatwierdzony kandydat obejmuje 12-miesięczną kadencję, liczoną od dnia podjęcia uchwały zatwierdzającej jego nominację.
4. Kadencja sekretarza może ulec skróceniu:
a) na wniosek osoby pełniącej funkcję sekretarza (rezygnacja)
b) w wyniku uchwały zgromadzenia członków stowarzyszenia (odwołanie)
5. Procedura nominacji następcy sekretarza odbywa się na ostatnim spotkaniu walnym przed końcem kadencji, a w przypadku gdy nastąpiło skrócenie kadencji (lub gdy nie udało się dochować terminu przed końcem kadencji) na najbliższym spotkaniu walnym.
6. Osoba piastująca funkcję może zostać dopisana na nowo na listę kandydatów dopiero po zakończeniu kadencji i objęciu funkcji przez nowe osoby.
a) W sytuacji gdy lista jest pusta istnieje możliwość ubiegania się o wybór osoby piastującej funkcję na kolejną kadencję.

*Skarbnik*

I. Zakres kompetencji

1. Prowadzenie funduszu operacyjnego
a) pilnowanie bilansu rachunku, notowanie przychodów i wydatków
b) informowanie o stanie funduszu operacyjnego – na spotkaniach walnych, jeżeli taki punkt zostanie wpisany w porządek obrad
c) dysponowanie funduszem operacyjnym zgodnie z zatwierdzonymi uchwałą stowarzyszenia celami finansowymi
2. Po wyborze nowego Skarbnika następuje przekazanie środków na podane przez niego konto wraz ze sprawozdaniem.

II. Sposób nominacji

1. Nominacja następuje wg kolejności zgłoszeń ze specjalnej listy kandydatów. Obowiązuje kolejność chronologiczna.
2. Każdy kandydat jest zatwierdzany bądź odrzucany uchwałą stowarzyszenia. W przypadku odrzucenia kandydata, kolejny wg listy przechodzi całą procedurę nominacji.
3. Zatwierdzony kandydat obejmuje 12-miesięczną kadencję, liczoną od dnia podjęcia uchwały zatwierdzającej jego nominację.
4. Kadencja skarbnika może ulec skróceniu:
a) na wniosek osoby pełniącej funkcję skarbnika (rezygnacja)
b) w wyniku uchwały zgromadzenia członków stowarzyszenia (odwołanie)
5. Procedura nominacji następcy skarbnika odbywa się na ostatnim spotkaniu walnym przed końcem kadencji, a w przypadku gdy nastąpiło skrócenie kadencji (lub gdy nie udało się dochować terminu przed końcem kadencji) na najbliższym spotkaniu walnym.
6. Osoba piastująca funkcję może zostać dopisana na nowo na listę kandydatów dopiero po zakończeniu kadencji i objęciu funkcji przez nowe osoby.
a) W sytuacji gdy lista jest pusta istnieje możliwość ubiegania się o wybór osoby piastującej funkcję na kolejną kadencję.

III. Przeznaczenie funduszu operacyjnego

1. Wszystkie wydatki muszą być zatwierdzone uchwałą stowarzyszenia.
2. Fundusz operacyjny służy wyłącznie do realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
3. Utrzymywanie i aktualizowanie listy członków stowarzyszenia posiadających czynne prawa wyborcze.

*Rada Stowarzyszenia*

Rada Stowarzyszenia
1. Rada Stowarzyszenia jest organem doradczym Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
2. Radę Stowarzyszenia tworzą sekretarz i skarbnik stowarzyszenia oraz do 3 innych osób wyłonionych za pomocą głosowania przez Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
3. Rada Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Rady spośród swojego grona.
4. Kadencja członków Rady Stowarzyszenia wygasa:
a) w przypadku sekretarza i skarbnika – wraz z wygaśnięciem ich misji określonej w Regulaminie.
b) w przypadku osób wybranych za pomocą głosowania spośród członków stowarzyszenia – po upływie 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały zatwierdzającej nominację.
po pisejmnej rezygnacji z udziału w Radzie Stowarzyszenia (dymisja)
c) w wyniku uchwały Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia o odwołaniu
d) w przypadku utraty praw członkowskich zgodnie z punktem 13 Regulaminu Stowarzyszenia.
5. Zadania Rady Stowarzyszenia:
a) wspomaganie sekretarza i skarbnika w wykonywaniu obowiązków wynikających z Regulaminu
b) wspieranie i koordynowanie inicjatyw i projektów stowarzyszeniowych
c) perspektywiczne planowanie i dbanie o rozwój aktywności stowarzyszeniowej
d) dbanie o bieżące funkcjonowanie stowarzyszenia (opieka nad stroną, korespondencją zewnętrzną, etc)
e) dbanie o dobre relacje i współpracę z klubami fanów ST
f) reprezentowanie stowarzyszenia w kontaktach zewnętrznych